Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Diskvalifikacia, riziká a zodpovednosť štatutárnych orgánov
11. - 12.05.2017, Vital Resort hotel Hubert****, Gerlachov
eBook

Daň z motorových vozidiel

 

Cestna danPOZOR NOVELA ZÁKONA NADOBUDLA ÚČINNOSŤ 1.12.2012

Daň z motorových vozidiel je jednou z miestnych daní, ktoré môže ukladať vyšší územný celok na svojom území. Vyšší územný celok stanovuje prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia sadzby dane a taktiež napríklad môže podľa zákona o miestnych daniach a poplatkoch znížiť daň na niektoré vozidlá.
Síce novela zákona nadobudla účinnosť 1.12.2012, ale väčšiny podnikateľov na bude týkať až od zdaňovacieho obdobia 2013.

Čiže:

  • podnikateľov, ktorí začali alebo prestali používať automobil na podnikanie v priebehu roku 2012 (aj v decembri t. j. v čase účinnosti novely zákona) sa žiadne zmeny netýkajú a budú postupovať podľa pôvodného znenia zákona
  • Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2012 (ktoré je potrebné podať do 31.1.2013) sa spravuje pôvodným znením zákona
  • Podľa nového zákona sa postupuje až od roku 2013

Najvýznamnejšie zmeny, ktoré novela zákona priniesla od 2013

Novela zákona predefinovala predmet dane. Podľa nového znenia je premetom dane motorové vozidlo a prípojné vozidlo kategórie M,N a O, ktoré je evidované v Slovenskej republike a používa sa na podnikanie  alebo na činnosti, z ktorých plynúce príjmy sú predmetom dane z príjmov § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov.
Príklad: Slovenská spoločnosť má prenajaté vozidlo od materskej spoločnosti so sídlom v Českej republike. Motorové vozidlo je evidované v Českej republike a ako vlastník aj držiteľ je zapísaná materská spoločnosť, ktorá má sídlo v Českej republike.
Podľa pôvodného znenia zákona toto vozidlo bolo premetom dane na Slovensku. Po novelizácii zákona už takéto vozidlo nebude premetom dane z motorových vozidiel v Slovenskej republike, lebo nespĺňa podmienku, podľa ktorej sú premetom dane motorové vozidla evidované v Slovenskej republike.

Vznik daňovej povinnosti - od prvého dňa použitia vozidla na podnikanie.
Zánik daňovej povinnosti - daňová povinnosť zaniká dňom, ktorým sa vozidlo prestalo používať na podnikanie.
Novela zákona zaviedla, že daň sa bude počítať podľa počtu dní použitia auta, nie mesiacov, ako to bolo doteraz.

Vznik daňovej povinnosti už nie je potrebné nahlasovať daňovému úradu (takako tomu bolo v minulosti). Oznamuje sa len zánik daňovej povinnosti. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, alebo ich organizačná zložka zapísaná do obchodného registra, ktorá:

•    je ako držiteľ vozidla zapísaná v  osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II, ak ide o prenájom vozidla bez predkupného práva, daňovníkom je osoba, ktorá je zapísaná v dokladoch vozidla ako vlastník,
•    používa vozidlo, v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II, ktorého je ako držiteľ vozidla osoba, ktorá zomrela, bola zrušená alebo zanikla,
•    používa vozidlo, v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II, ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie
•    zamestnávateľ, ak vypláca cestovné náhrady zamestnancovi za použitie vozidla, to neplatí, ak zamestnávateľom je vyšší územný celok, do rozpočtu ktorého plynie daň z motorových vozidiel
•    stála prevádzkareň alebo iná organizačná zložka osoby s trvalým pobytom alebo sídlom v zahraničí.

Príklad 1:

Zamestnávateľ vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktorého je ako držiteľ zapísaná manželka zamestnanca. Podľa pôvodnej legislatívy takéto motorové vozidlo nebolo predmetom dane a preto zamestnávateľ neplatil za motorové vozidlo daň z motorových vozidiel. Po novele zákona už aj tekéto motorové vozidlo bude predmetom dane a zamestnávateľ bude povinný zahrnúť ho do daňového priznania a odviesť daň z motorových vozidiel.

Príklad 2:

Spoločnosť používa motorové vozidlo, ktoré je na operatívny leasing t. j. ide o prenájom vozidla bez predkupného práva. Podľa pôvodnej legislatívy bola daňovníkom dane z motorových vozidiel tá osoba, ktorá bola v dokladoch zapísaná ako držiteľ. V niektorých prípadoch leasingové spoločnosti pristupovali k tomu, že aj pri opertívnom leasingu zapísali ako držiteľa motorového vozidla nájomcu a v takom prípade daň z motorových vozidiel platil nájomca vozidla. Po novele zákona už nebude podstatné, kto bude držiteľom, lebo daňovníkom bude vlastník motorového vozidla - čiže v tomto prípade leasingová spoločnosť.
Základ dane pri osobnom automobile je zdvihový objem motora v cm3 a pri úžitkovom vozidle a autobuse ich celková hmotnosť v tonách a počet náprav.
Sadzbu dane  ustanoví vyšší územný celok všeobecne záväzným nariadením. Keďže sadzby stanovuje VÚC, zvyčajne sa sadzby v jednotlivých územných celkoch líšia.

Daňové priznanie je daňovník povinný podať za zdaňovacie obdobie do 31. januára po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia, ak zákon neustanovuje inak (úmrtie daňovníka, konkurz, daňovník sa ruší ikvidáciou, daňovník sa ruší bez likvidácie). V tejto lehote je aj daň splatná.

Preddavky na daň je povinný platiť daňovník, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane
•    presiahne 660 eur a nepresiahne 8 292 eur štvrťročne vo výške 1/4 predpokladanej dane (splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka),
•    presiahne 8 292 eur mesačne vo výške 1/12  predpokladanej dane (splatné do konca príslušného kalendárneho mesiaca).

Daňovník, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane nepresiahne 660 eur a daňovník, ktorému vznikne daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, preddavky na daň za bežné zdaňovacie obdobie neplatí. Zaplatí celoročnú daň ako aj daňovú povinnosť, ktorá vznikla v priebehu zdaňovacieho obdobia, v lehote na podanie daňového priznania.