Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Diskvalifikacia, riziká a zodpovednosť štatutárnych orgánov
11. - 12.05.2017, Vital Resort hotel Hubert****, Gerlachov
eBook

Zákon o dani z príjmov - od 1.1.2013

Zmeny v DPHZmeny schválené v zákone vychádzajú z programového vyhlásenia vlády a najmä z jej konkrétneho cieľa znížiť deficit verejných financií. Majú pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy a negatívne sa prejavia v vplyve na podnikateľské prostredie a v sociálnom vplyve.

Hlavné zmeny nastali:

Paušálne výdavky

Daňovník, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty alebo je platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia, môže uplatniť paušálne výdavky. Paušálne výdavky síce zostávajú zachované vo výške 40% zo zdaniteľných príjmov, sú však obmedzené ročným limitom 5.040 EUR. Pokiaľ osoba nepodniká celý rok, tak si môže uplatniť paušálne výdavky vo výške 420 EUR za každý mesiac podnikania. Okrem toho je možné uplatniť preukázateľné výdavky vo výške zaplatených dôvodov do sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne. Paušálne výdavky už od roku 2013 nebude možné uplatniť pri príjmoch z prenájmu.

 

 Nezdaniteľné časti základu dane

Základ dane alebo súčet čiastkových základov dane z aktívnych príjmov sa znižuje o nezdaniteľnú časť na zamestnanca (po splnení podmienok), nezdaniteľnú časť na manželku (manžela) (po splnení podmienok) a o sumu preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v presne vymedzenej maximálnej výške (výška dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nie je limitovaná, limitovaná je len ich daňová uznateľnosť).
Nezdaniteľná časť základu dane - zaplatené dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie si možno uplatniť vo výške najviac 2% zo základu dane aktívnych príjmov, pričom táto suma nesmie presiahnuť 2% zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy zistene štatistickým úradom v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku za ktorý sa základ dane zisťuje (pre rok 2013 to bude čiastka 943,20 EUR)
Na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti (dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie) sa prihliadne až pri ročnom zúčtovaní (resp.daňovom priznaní), nezohľadní sa pri platení preddavkov na daň za jednotlivé mesiace počas roka.

Nezdaniteľná časť na manželku

Dochádza k sprísneniu podmienok, za ktorých vzniká daňovníkovi nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela). Nezdaniteľnú časť si môže daňovník uplatniť, ak:

  • sa stará o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti,
  • poberá peňažný príspevok na opatrovanie,
  • je zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
  • sa považuje za občana so zdravotným postihnutím alebo sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Okrem týchto podmienok zostáva naďalej podmienkou pre uplatnenie limit na výšku príjmu daňovníka ako aj na vlastný príjem manžela (manželky)

Obmedzenie daňového bonusu

Od 1.1.2013 bude mať nárok na daňový bonus len ten daňovník, ktorý dosiahne 6-násobok minimálnej mzdy len z aktívnych príjmov t. j. zo závislej činnosti a z podnikania.

Zavedenie progresívneho zdanenia

Sadzba dane 19% zostane zachovaná u daňovníkov, ktorých príjem nepresiahne 176,8 násobok sumy platného životného minima (číže pre rok 2013 ak príjem nepresiahne 34 401,74 EUR).
Ak daňovník dosiahne vyšší príjem, tak sadzba dane bude 25% z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8 násobok platného životného minima.

Preddavky na daň - Fyzické osoby

U fyzických osôb (okrem príjmov zo závislej činnosti) sa zvýšila hranica poslednej známej daňovej povinnosti na platenie preddavkov na daň z 1.659,7O EUR na 2.500 EUR.

Osobitná sadzba dane pre vybraných ústavných činiteľov

Novelou sa zavádza dodatočná osobitná sadzba dane vo výške 5 %, a to pre poslancov, prezidenta, členov vlády či predsedu a podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu.

Zvýšenie sadzby dane pre právnické osoby

Sadzba dane z príjmov právnických osob sa zvyšuje z 19% na 23%. Z daňovníkov, ktorých účtovné obdobie je hospodársky rok (nie kalendárny rok) t. j. Účtovné obdobie začína v roku 2012 a končí v roku 2013, daňovú povinnosť si vysporiadajú s dvomi rôznymi sadzbami dane (do 31.12.2012 vo výške 19% a od 1.1.2013 sadzbou 23%).
POZOR: Daňovníci, ktorí platia štvrťročné alebo mesačné preddavky na daň, v roku 2013 je potrebné zohľadniť pri výpočte preddavkov už novú sadzbu dane 23% !!!

Oslobodenie pri výhre od 2013

Zvyšuje sa suma oslobodenia pre prijaté ceny alebo výhry na 350 EUR na cenu alebo výhru.

Príjmy autorov a umelcov za príspevky do novín a časopisov

Ak má autor príjmy za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu alebo televízie od roku 2013 si môže vybrať, či sa takýto príjem zdaní zrážkovou daňou (avšak už bez možnosti odpočítania paušálnych výdavkov) alebo si daň vysporiada sám, ak sa o tom vopred dohodne platiteľ dane s autorom. Takúto dohodu je povinný platiteľ dane oznámiť správcovi dane najneskôr do 15.dňa po uplynutí kalendárneho roku, v ktorom bola uzavretá.

Zrušenie možnosti oznámiť predĺženie lehoty na podanie daňového priznania

V roku 2013 už nestačí len oznámiť daňovému úradu predĺženie lehoty na podanie daňového priznania. Iba v prípade, ak sú súčasťou príjmov daňovníka aj príjmy plynúce zo drojov v zahraničí (okrem daňovníka v konkurze alebo v likvidácii).

Zdaňovanie výnosov zo štátnych dlhopisov

Okrem výnimiek už nebude možné výnos zo štátnych dlhopisov zdaňovať zrážkovou daňou. Daňovníci budú povinný tieto výnosy zdaniť ako iné kapitálové príjmy.

Úprav zdanenia podielov na zisku - dividendy pred 2004 vyplácané v 2013

Podiely na zisku (dividendy) obchodnej spoločnosti alebo družstva vykázané v zdaňovacom období najneskôr do 31.12.2003 o ktorých valné zhromaždenie rozhodlo po 31.12.2012 (okrem podielov na zisku spoločníkov v.o.s a komplementárov k.s.) budú zahrnuté do samostatného základu dane a zdania sa sadzbou 15%.

2% dane v roku 2013

  • Pre zdaňovacie obdobia 2010 až 2013 je podmienka poskytnúť finančný dar vo výške 0,5 % zo základu dane z príjmov, potom môže daňovník poskytnúť 2% zaplatenej dane (inak 1,5%)
  • Pre zdaňovacie obdobia 2014 až 2016 je podmienka poskytnúť finančný dar vo výške 1 % zo základu dane z príjmov, potom môže daňovník poskytnúť 1,5 % zaplatenej dane (inak 1%)
  • Pre zdaňovacie obdobia 2017 až 2019 je podmienka poskytnúť finančný dar vo výške 1,5 % zo základu dane z príjmov, potom môže daňovník poskytnúť 1 % zaplatenej dane (inak 0,5 %)