Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Diskvalifikacia, riziká a zodpovednosť štatutárnych orgánov
11. - 12.05.2017, Vital Resort hotel Hubert****, Gerlachov
eBook

Zmena zákona o sociálnom poistení

 Sociálne poistenieMedzi najvýznamnejšie zmeny určite patrí novela zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Najzásadnejšou zmenou je, že fyzické osoby vykonávajúce zárobkovú činnosť na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sú zaradené do okruhu sociálne poistených osôb s osobitnou úpravou pre študentov, poberateľov starobného dôchodku a invalidného dôchodku. Na výšku odvodov bude mať vplyv aj skutočnosť, či budú poberať pravidelný alebo nepravidelný príjem. To znamená, že fyzické osoby vykonávajúce zárobkovú činnosť na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s pravidelným príjmom budú mať rovnaké práva a povinnosti v sociálnom poistení ako ostatní zamestnanci, budú povinní platiť poistné a budú mať nárok na príslušné dávky sociálneho poistenia. Študenti s príjmom nad 66 Eur pracujúci na základe dohody o brigádnickej práci študentov a poberatelia starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku budú iba povinne dôchodkovo poistení.

 

Zároveň sa zjednocuje výška maximálnych vymeriavacích základov pre platenie poistného na sociálne poistenie na úroveň 5-násobku priemernej mesačnej mzdy a maximálny vymeriavací základ na určenie dávky v nezamestnanosti na  dvojnásobok priemernej mzdy. Úpravou maximálneho denného vymeriavacieho základu na stanovenie sumy dávky v nezamestnanosti sa dosiahne obmedzenie maximálnej sumy tejto dávky na sumu rovnajúcu sa sume priemernej mzdy. Pre rok 2013 bude maximálny vymeriavací základ 3 930 Eur.

Mení sa spôsob výpočtu vymeriavacieho základu pre odvody na sociálne poistenie u SZČO. Pri výpočte preddavku si svoj základ dane budú musieť navýšiť o zaplatené odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne a výslednú sumu vydelia koeficientom:

  • od 1.7.2013 (alebo od 1.10.2013 ak bola predĺžená lehota na podanie daňového priznania) - koeficient 1,9
  • od 1.7.2014 (alebo od 1.10.2014 ak bola predĺžená lehota na podanie daňového priznania) - koeficient 1,6
  • od 1.7.2015 (alebo od 1.10.2015 ak bola predĺžená lehota na podanie daňového priznania) - koeficient 1,486

Dochádza k zmene spôsobu zvyšovania dôchodkových dávok -  dôchodkové dávky sa budú zvyšovať pevnou sumou v prechodnom obrobí od roku 2014 do roku 2017 s tým, že miera váh medziročného rastu spotrebiteľských cien a medziročného rastu priemernej mzdy sa bude meniť v prospech rastu spotrebiteľských cien. Od roku 2018 sa navrhuje zvyšovanie dôchodkových dávok o  percento  medziročného rastu dôchodcovskej inflácie. Podľa rovnakých ukazovateľov sa v období rokov 2014 až 2017 budú zvyšovať i úrazové dávky. Od roka 2018 sa budú zvyšovať úrazové dávky o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien.  Mení sa spôsob stanovenia priemerného osobného mzdového bodu.

Správny fondu sa bude tvoriť maximálne vo výške 1,9% z príspevkov na starobné dôchodkové sporenie pripísaných na účet Sociálnej poisťovne.

Veľa zmien sa týkalo druhého dôchodkového piliera.

Mení sa doterajší pomer poistného na starobné poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové poistenie pre sporiteľov z 9% : 9% na 14% : 4%. Táto sadzba bude platná od 1.9.2012 do 31.12.2016. Od tohto dátumu sa bude postupne zvyšovať a od roku 2024 má dosiahnuť výšku 6%.

Novela zavádza možnosť platenia  dobrovoľných príspevkov, pričom neurčuje ich maximálnu výšku. Avšak novela zákona o dani z príjmov ustanovuje maximálnu výšku dobrovoľných príspevkov, ktorá je daňovo zvýhodnená. možnosť ich platenia si musí sporiteľ dohodnúť v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení, pričom prvok dobrovoľnosti je zvýraznený skutočnosťou, že takéto zmluvné ustanovenie nesmie obsahovať sankciu pre prípad neplatenia týchto dobrovoľných príspevkov.

Zatiaľ čo na povinné príspevky sa vzťahuje povinnosť vrátiť ich Sociálnej poisťovni, dobrovoľné príspevky sa vrátia tomu, kto ich zaplatil, resp. sa vyplatia osobám, ktorým na ne vznikol nárok (najmä dedením).

V novele sa zakotvuje informačná povinnosť zamestnanca voči svojmu zamestnávateľovi v súvislosti so zavedením možnosti platiť dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie; dôvodom takejto úpravy je skutočnosť, aby bol zamestnávateľ o rozhodnutí svojho zamestnanca platiť dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie  informovaný a mohol tak odvádzanie dobrovoľných príspevkov aj realizovať. Právnym pokladom tohto zasielania je okrem iného aj dohoda medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Spolu so zaslaním dobrovoľných príspevkov je zamestnávateľ povinný zaslať aj rozpis dobrovoľných príspevkov odvedených do tejto dôchodkovej správcovskej spoločnosti za svojich zamestnancov v takom členení, aby bolo možné identifikovať platbu a zároveň sa do zákona zavádza splnomocňovacie ustanovenie pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na vydanie vykonávacieho predpisu, ktorý ustanoví podrobnosti o zasielaní dobrovoľných príspevkov dôchodkovej správcovskej spoločnosti zamestnávateľom.

Novela zákona umožňuje obojstranný vstup a výstup z II. piliera v období od 1. septembra 2012 do 31.januára 2013. Do druhého piliera sa už nevstupuje automaticky alebo dobrovoľne. Takto sa môže rozhodnúť osoba do dovŕšenia 35 rokov veku poistenca.

Dôchodková správcovská spoločnosť povinne musí spravovať dva dôchodkové fondy - dlhopisový garantovaný dôchodkový fond a akciový negarantovaný dôchodkový fond. Okrem toho bude môcť spravovať aj ľubovoľný počet dôchodkových fondov, pričom môže rozhodnúť, či budú alebo nebudú garantované. Pre tzv. nepovinné garantované i negarantované dôchodkové fondy zákon ukladá, aby už v ich názve bolo vyjadrené, či ide o garantovaný dôchodkový fond alebo o negarantovaný dôchodkový fond; v súvislosti s tým dochádza aj k premenovaniu tzv. povinných dôchodkových fondov.

Odplata za 1 kalendárny rok správy dôchodkového fondu je určená v štatúte dôchodkového fondu a nesmie prekročiť 0,3% priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.

Novela zavádza zvýšenie koeficientu pre výpočet odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde z 0,056 na 0,1 tj. 10% z ročného zhodnotenia majetku.

V prílohe zákona je vzor tlačiva, ktoré je dôchodková správcovská spoločnosť povinná zaslať sporiteľovi v inom ako v dlhopisovom dôchodkovom fonde, pričom sporiteľ, ktorý nechce byť 30. apríla 2013 preradený do dlhopisového dôchodkového fondu, musí v zákonom stanovenej lehote toto tlačivo vyplniť, podpísať a zaslať dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

Novela upravuje aj zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov . Od 1. januára 2013 sa platí poistné na verejné zdravotné poistenie z príjmov, ktoré sú dosahované na základe dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti všetkých fyzických osôb okrem osôb, ktoré poberajú invalidný dôchodok alebo ktoré poberajú starobný dôchodok.

Zavádza sa nový spôsob výpočtu vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby pre účely verejného zdravotného poistenia, ktorý sa vypočíta z čiastkového základu dane z príjmov z § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov zvýšeného o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, povinný príspevok na starobné dôchodkové sporenie, poistné do rezervného fondu solidarity a poistné na poistenie v nezamestnanosti v prípade, že tieto poistenia platí samostatne zárobkovo činná osoba, obdobne ako pri sociálnom poistení. Zároveň dochádza k zjednoteniu vymeriavacích základov pre platenie poistného na verejné zdravotné poistenie a sociálne poistenie.

Zvyšuje sa maximálny vymeriavací základ pre platenie poistného na verejné zdravotné poistenie na 60-násobok priemernej mesačnej mzdy a na 5-násobok priemernej mesačnej mzdy pri platení mesačných preddavkov, čím zároveň dochádza k zjednoteniu maximálnych vymeriavacích základov pre platenie poistného na sociálne poistenie.

K 1. januáru 2013 sa zvyšuje minimálny vymeriavací základ na 50 % z priemernej mesačnej mzdy (pre SZČO a pre poistencov podľa § 11 ods. 2 zákona o zdravotnom poistení) v súlade s úpravou vykonanou v zákone č. 463/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Od 1. januára 2013 tak bude vypočítané poistné na verejné zdravotné poistenie sadzbou vo výške 14 % z minimálneho vymeriavacieho základu, ktorým bude 50 % * 786 * 12. Čiže minimálny vymeriavací základ bude pre rok 2013 čiastka 393 Eur a minimálny odvod 14% z tejto sumy t. j.55,02 Eur.

Zmeny v novela sociálneho poistenia si vynútili aj úpravy v Zákonníku práce a to najmä v súvislosti s obmedzením uzatvárania dohôd o brigádnickej práci študenta. Jednoznačne sa ustanovuje aj rozsah pracovného času, ktorý môže zamestnanec na základe tejto dohody odpracovať.

V prechodných ustanoveniach sa navrhuje, aby sa dohody o brigádnickej práci študentov, v  ktorých nie sú splnené podmienky ustanovené v navrhovanom znení § 227 Zákonníka práce, skončili najneskôr 31. januára 2013.

V nadväznosti na zmeny v sociálnom poistení dochádza k zmenám až v zákone o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorý zavádza daňové zvýhodnenie dobrovoľných príspevkov. Upravuje sa výpočet novej nezdaniteľnej časti základu dane z príjmu fyzických osôb, ktorú si budú môcť uplatniť fyzické osoby platiace dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, a to maximálne do výšky 2 % z čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti alebo z príjmov z podnikania alebo inej inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo zo súčtu týchto čiastkových základov dane z príjmu fyzických osôb (§ 5, § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov), najviac však do výšky 2 % zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy. Spresňuje sa, že zamestnávateľ zohľadní novú nezdaniteľnú časť základu dane uvedenú v § 11 ods. 8 zákona o dani z príjmu až pri ročnom zúčtovaní za príslušné zdaňovacie obdobie a nezohľadňuje sa pri výpočte preddavku na daň za kalendárny mesiac.