Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Diskvalifikacia, riziká a zodpovednosť štatutárnych orgánov
11. - 12.05.2017, Vital Resort hotel Hubert****, Gerlachov
eBook

Zmena zákona o sociálnom poistení

 Sociálne poistenieMedzi najvýznamnejšie zmeny určite patrí novela zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Najzásadnejšou zmenou je, že fyzické osoby vykonávajúce zárobkovú činnosť na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sú zaradené do okruhu sociálne poistených osôb s osobitnou úpravou pre študentov, poberateľov starobného dôchodku a invalidného dôchodku. Na výšku odvodov bude mať vplyv aj skutočnosť, či budú poberať pravidelný alebo nepravidelný príjem. To znamená, že fyzické osoby vykonávajúce zárobkovú činnosť na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s pravidelným príjmom budú mať rovnaké práva a povinnosti v sociálnom poistení ako ostatní zamestnanci, budú povinní platiť poistné a budú mať nárok na príslušné dávky sociálneho poistenia. Študenti s príjmom nad 66 Eur pracujúci na základe dohody o brigádnickej práci študentov a poberatelia starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku budú iba povinne dôchodkovo poistení.

Čítať ďalej...

Zmena zákona o DPH, obch. a trestného zákona

 Zmeny zákonovZámerom novely zákona o dani z pridanej hodnoty je prijať legislatívne opatrenia, ktoré efektívne potlačia možnosti podvodných aktivít a zabránia ich ďalšiemu rozširovaniu a ktoré súčasne nebudú predstavovať administratívne prekážky rozvoja podnikateľských aktivít legálne podnikajúcich subjektov.

 Opatrenia majú:

  • efektívnym spôsobom eliminovať nelegálne aktivity podnikateľských subjektov, platiteľov dane, ktoré majú negatívne účinky na zdravú hospodársku súťaž a znižujú kvalitu podnikateľského prostredia,
  • znemožniť zneužívanie systému dane z pridanej hodnoty,
  • zlepšiť legislatívne nástroje s cieľom odradiť subjekty páchajúce podvody v oblasti dane z pridanej hodnoty od takýchto aktivít,
  • pozitívne ovplyvniť výber a príjmy štátneho rozpočtu z dane z pridanej hodnoty,

    Čítať ďalej...

Zmena hodnoty stravného

 

Dňa 6.8.20Stravné lístky12 rezort Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejnil návrh opatrenia o sumách stravného, ktorým by sa od 1.9.2012 v súlade so zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách stanovujú nové sumy stravného pre časové pásma:

  • 4,00 eurá  pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
  • 6,00 eur pre časové pásmo  nad 12 hodín až 18 hodín,
  • 9,30 eura pre časové pásmo  nad 18 hodín.

Toto zvýšenie súm stravného malo dopad aj na výšku minimálnej hodnoty stravovacej poukážky a maximálneho daňovo uznateľného výdavku na stravovanie pre zamestnávateľa.

Minimálna hodnota stravovacej poukážky

Zákonník práce ustanovuje minimálnu hodnotu stravovacej poukážky (gastro lístku), ktorá musí byť najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste

Čítať ďalej...

Zákon o dani z príjmov - od 1.1.2013

Zmeny v DPHZmeny schválené v zákone vychádzajú z programového vyhlásenia vlády a najmä z jej konkrétneho cieľa znížiť deficit verejných financií. Majú pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy a negatívne sa prejavia v vplyve na podnikateľské prostredie a v sociálnom vplyve.

Hlavné zmeny nastali:

Paušálne výdavky

Daňovník, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty alebo je platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia, môže uplatniť paušálne výdavky. Paušálne výdavky síce zostávajú zachované vo výške 40% zo zdaniteľných príjmov, sú však obmedzené ročným limitom 5.040 EUR. Pokiaľ osoba nepodniká celý rok, tak si môže uplatniť paušálne výdavky vo výške 420 EUR za každý mesiac podnikania. Okrem toho je možné uplatniť preukázateľné výdavky vo výške zaplatených dôvodov do sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne. Paušálne výdavky už od roku 2013 nebude možné uplatniť pri príjmoch z prenájmu.

 

Čítať ďalej...