Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Diskvalifikacia, riziká a zodpovednosť štatutárnych orgánov
11. - 12.05.2017, Vital Resort hotel Hubert****, Gerlachov
eBook

Dôležité čísla pre rok 2013

 ČíslaMinimálna mzda

Výška minimálnej mzdy na rok 2013 na 337,70 eura za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou.

Sociálne poistenie

Zmena výpočtu vymeriavacieho základu SZČO od 1. júla 2013

Vymeriavací základ SZČO sa vypočíta nasledovne: Čiastkový základ dane neznížený o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie a poistné na sociálne poistenie sa delí koeficientom 1,9 a ďalej sa delí počtom mesiacov podnikania v roku 2012.

Minimálny vymeriavací základ a minimálne odvody

 • SZČO - minimálny vymeriavací základ 393 EUR, minimálne poistné 130,27 EUR
 • Dobrovoľne poistená osoba - minimálny vymeriavací základ 393 EUR, minimálne poistné 138,13 EUR

Maximálny vymeriavací základ a maximálne odvody

Maximálny vymeriavací základ je už zjednotený pre všetky fondy sociálneho poistenia (doteraz sme mali 2 rôzne maximálne vymeriavacie základy) okrem úrazového poistenia, ktoré zostáva naďalej bez maxima.

 • SZČO - maximálny vymeriavací základ 3 930 EUR, maximálne poistné 1 302,79 EUR
 • Dobrovoľne poistená osoba - maximálny vymeriavací základ 3 930 EUR, maximálne poistné 1 381,39 EUR
 • Zamestnanec - maximálny vymeriavací základ 3 930 EUR, maximálne poistné 369,42 EUR
 • Zamestnávateľ - maximálny vymeriavací základ 3 930 EUR, maximálne poistné 958,91 EUR (POZOR - pri počítaní nákladov je potrebné ešte pripočítať úrazové poistenie, ktoré nemá maximálny vymeriavací základ)

Dobrovoľné sociálne poistenie

Od 1.1.2013 pribudne dobrovoľné sociálne poistenie, ktoré obsahuje dobrovoľné nemocenské poistenie a dobrovoľné dôchodkové poistenie. POZOR na daňovo uznateľné limity (viac pri daniach) !!!

Dávky v nezamestnanosti

Maximálna výška dávky v nezamestnanosti je 775,30 EUR, ak má mesiac 30 dní a 801,10 EUR, ak má mesiac 31. dní.

Zdravotné poistenie

Minimálny vymeriavací základ a minimálny preddavok na poistné

 • SZČO a samoplatiteľ - minimálny VZ 393 EUR, minimálny preddavok 55, 02 EUR (27,51 EUR ak ide o zdravotne postihnutú osobu).
 • U ostatných nie je minimálny preddavok určený.

Maximálny vymeriavací základ a maximálny preddavok na poistné

 • Maximálny ročný vymeriavací základ - všetci platitelia - 47.160 EUR
 • Maximálne odvody na zdravotné poistenie za rok 6.602,40 EUR (3 301,20 EUR osoby zo zdravotným postihnutím)
 • SZČO, samoplatiteľ - maximálny mesačný VZ 3 930 EUR, maximálny mesačný preddavok 550,20 EUR (275,10 EUR ak ide o osobu so zdravotným postihnutím)
 • Zamestnanec - maximálny mesačný VZ 3.930 EUR, maximálny mesačný preddavok 157,20 (78,60 EUR ak ide o zamestnanca zdravotne postihnutého)
 • Zamestnávateľ - maximálny mesačný VZ 3.930 EUR, maximálny mesačný preddavok 393 EUR (196,50 EUR ak sa odvádza za zdravotne postihnutého zamestnanca)

Dane

Daňový bonus

Celoročný zdaniteľný príjem daňovníka (§5 alebo §6 ods.1 a 2 ZDP) musí byť minimálne 2.026,20 EUR, pričom musí vykázať základ dane, aby mal nárok na ročný daňový bonus.

Daňovník s príjmami podľa § 5 ZDP musí mať minimálny príjem 168,85 EUR mesačne, aby mal nárok na daňový bonus za príslušný mesiac.

Výška daňového bonusu od januára 2013 predstavuje 21,03 eura mesačne.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

Výška NČZDD je pre rok 2013 vo výške 3.735,94 EUR. Ak základ dane daňovníka za rok 2013 nepresiahne sumu 19.458 EUR, uplatní sa NČZDD v plnej výške.

Pokiaľ základ dane daňovníka za rok 2013 bude vyšší ako 19.458 EUR, NČZDD sa vypočíta v dvoch krokoch:

 1. Vypočíta sa 44,2 násobok životného minima tj. 8 600,436 EUR
 2. Vypočíta sa nová NČZDD = 8 600,436 - (základ dane : 4)

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela)

Výška NČZDM je pre rok 2013 vo výške 3.735,94 EUR. Maximálne v tejto výške si bude možné uplatniť za určených podmienok nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela), ak základ dane daňovníka nepresiahne sumu 176,8-násobku platného životného minima, t. j. 34.401,74 eura a jeho manželka nedosiahne žiadne príjmy (ak dosiahne, tak sa uplatní NČZDM pomerne).

Príjem pre vznik povinnosti podať daňové priznanie za rok 2013

Zdaniteľný príjem pre vznik povinnosti podať daňové priznanie za rok 2013 predstavuje 1.867,97 EUR. Minimálna výška dane za rok 2013 podľa § 46 ZDP (t. j. daň sa neplatí a nevyrúbi) je 16,60 EUR alebo ak celkové zdaniteľné príjmy fyzickej osoby nepresiahnu 50% nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka t. j. 1.867,97 EUR.

Obmedzenie platieb v hotovosti

Od 1.1.2013 platí zákon o obmedzovaní platieb v hotovosti. Podľa neho sa zakazujú platby v hotovosti medzi podnikateľmi aj medzi fyzickými osobami - nepodnikateľmi. Zákaz platí pre transakcie prevyšujúce 5.000 EUR. V prípade platby v hotovosti medzi fyzickými osobami nepodnikateľmi je limit 15.000 EUR. Pozor, zákaz sa vzťahuje aj na platby v cudzine.

Výnimkami sú platby v hotovosti pri poskytovaní platobných služieb, poštových služieb a poštového platobného styku, pri prevádzkovaní zmenárenskej činnosti, pri spracovávaní bankoviek a mincí, pri preprave bankoviek a mincí, pri správe daní, v súvislosti s uplatňovaním colných predpisov, v čase krízovej situácie, vojny, výnimočného stavu, núdzového stavu, v súvislosti so súdnym konaním, s úschovou peňazí, pri exekúcii alebo výkone rozhodnutia.

Pokuta za porušenie môže v priestupkovom konaní dosiahnuť výšku 10.000 EUR, v prípade právneho deliktu sa môže uložiť pokuta až do 150.000 EUR. Pokiaľ platba v hotovosti, ktorej výške presahuje stanovený limit, bola dohodnutá pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona tak sa môže vykonať do 31.3.2013.